Mr. L's latest activity

  • M
    Mr. L đã đăng chủ đề mới.
    Mọi người cho mình hỏi cách chuyển từ câu đơn thành câu phức diễn đạt thời gian và ngược lại với ạ. Và cách cấu tạo danh từ/động từ từ...
Top