Vùng Tây Bắc

Giao lưu sinh viên khu vực Bắc Hải (Северо-Западный федеральный округ)

Arkhangelsk

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Arkhangelsk
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Kaliningrad

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Kaliningrad
Chủ đề
1
Bài viết
2

Novgorod

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Novgorod
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Pskov

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Pskov
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Top